Søk Rødliste Med rammer

VUArchaphorura serratotuberculata

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Archaphorura serratotuberculata
VU
Spretthaler
D2

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

C, D og E-kriterier

< 20 km² eller ≤ 5 lokaliteter

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er kun funnet to ganger i Norge, i skogbunn i frodig løvskog i Akershus og i tørreng i Buskerud. Ellers i Norden et par funn fra Finnland og Danmark, ikke Sverige. I det øvrige Europa stort sett østlig. Vi har liten informasjon om artens økologi/habitatkrav og vurdering av trusselbildet blir vanskelig, men hogst og gjengroing er sannsynlige trusler. Arten kunne settes i kategorien DD, men sannsynligheten taler for at den vil ende opp som VU eller NT. Den vurderes foreløpig etter D-kriteriene.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Overgangsseksjon
 • Fastmarksskogsmark  > Fastmarksskogsmark
  • frisk mark
   • Dominans
    • Lauvtrær
 • Kulturmark  > Kulturmarkseng
  • engkant

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Flatehogst
   • Tidspunkt
    • Kun i fremtiden
   • Omfang
    • Hele populasjonen påvirkes (> 90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Opphørt/redusert drift
  • Slått
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • En ubetydelig del av populasjonen påvirkes
   • Alvorlighetsgrad
    • Ubetydelig/ingen nedgang
  • Beite
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • En ubetydelig del av populasjonen påvirkes
   • Alvorlighetsgrad
    • Ubetydelig/ingen nedgang

Referanser

 • Fjellberg, A. 1998. The Collembola of Fennoscandia and Denmark. Part I: Poduromorpha Fauna Entomologica Scandinavica 35: 1-184