Søk Rødliste Med rammer

NTApostenus fuscus

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Apostenus fuscus
NT
Edderkoppdyr
B1a(i,ii)b(iii)+2a(i,ii)b(iii)
NT

Artsinformasjon

5 - 25 %

1 - 5 %

50 - 90 %

B-kriterie

< 40000 km²

< 4000 km²

Ja

≤ 10

Fylkesforekomster

Antatt
Kjent
Antatt
Antatt
Kjent
Antatt
Kjent
Antatt
Antatt
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Nok en art som ser ut til å ha sin utbredelse begrenset til Oslofjordområdet. Hvor lang vest den går er uvisst. Apostenus fuscus finnes primært på bakken blant vegetasjon og detritus, nøyaktig habitakrav er ukjent. Mørketallene for forekomst er sannsynligvis store. Basert på sannsynlig utbredelse og forekomst vurderes arten som NT etter kriteriene B1a(i,ii)b(iii)+2a(i,ii)b(iii).

Ingen nye funn siden 2006.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • Fastmarksskogsmark  > Fastmarksskogsmark
  • frisk mark
   • Dominans
    • Lauvtrær

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Flatehogst
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Skogsbilveier
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Treslagskifte
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Industri/næringsutbygging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Boligbebyggelse/boligutbygging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Turisme/rekreasjon (parker, idrettsanlegg, stier/løyper mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Vindkraftutbygging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Aakra, K. & Hauge, E. 2000. Provisional list of rare and potentially threatened spiders (Arachnida: Araneae) in Norway including their proposed Red List status. NINA Fagrapport. 42: 1-38
 • Ellefsen, G. E. & Hauge, E. 1986. Spiders (Araneae) from the Eidanger peninsula, Grenland, Telemark, SE Norway. Fauna Norvegica Ser B. 33: 33-39
 • Hauge, E. 1986. Notes on new and rare spiders in Norway. Fauna Norvegica Ser B. 33: 105-107