Søk Rødliste Med rammer

DDApolochus borealis

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Apolochus borealis
DD
Krepsdyr
DD

Artsinformasjon

25 - 50 %

25 - 50 %

Helt ukjent

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er beskrevet fra Skagerrak i 1949 og er ikke funnet særlig ofte senere. Arten er ikke kjent utenfor Skagerrak. Kategorien DD velges på grunn av liten kunnskap om arten, men grenser mot NT fordi kjent utbredelsesområde er lite og arten derved vil være sårbar for habitatforringelse. Det er behov for flere undersøkelser for å avgjøre om arten har en større utbredelse eller er mer vanlig enn funnene tilsier.

Hovedhabitat

  • Saltvannssystemer

Referanser

  • Enequist, P. 1949. Studies of the soft-bottom amphipods of the Skagerrak. Zool Bidr Uppsala. 28: 297-492