Søk Rødliste Med rammer

DDApherusa sarsii

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Apherusa sarsii
DD
Krepsdyr
NE

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

Oppsummering

Endrete kriterier eller tilpasning til regler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

En nordlig art som er funnet i Porsanger og Varanger. Det er for lite grunnlag til å vurdere arten nærmere.

Hovedhabitat

  • Saltvannssystemer

Referanser

  • Vader, Wim