Søk Rødliste Med rammer

DDAnthelia fallax

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Anthelia fallax
DD
Svamper, koralldyr
NE

Artsinformasjon

Helt ukjent

Oppsummering

Endrete kriterier eller tilpasning til regler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

I Norge kun kjent fra typelokalitetet i Trondheimsfjorden, Arten er ellers angitt som forekommende i vest-Europeisk farvann (Lusitansk-Middelhavsk region). Få undersøkelser i norske farvann har hatt fokus på gruppen som arten tilhører. Arten kan forveksles med flere nærtstående arter. Det er for lite kunnskap om arten til å vurdere den nærmere.

Hovedhabitat

  • Saltvannssystemer

Naturtyper

  • Marine systemer  > Fast bunn
    • afotisk bunn

Referanser

  • Buhl Mortensen, Pål
  • Madsen, FJ. 1944. Octocorallia (Stolonifera – Telestacea, ...). The Danish Ingolf-Expedition. V (13): 65 pp.
  • Watling, L Auster PJ. 2005. Distribution of deep-water Alcyonacea off the Northeast Coast of the United States. Cold-water Corals and Ecosystems. Springer-Verlag. 279-296