Søk Rødliste Med rammer

NTAnthelia borealis

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Anthelia borealis
NT
Svamper, koralldyr
B2a(ii)b(iii)
NE

Artsinformasjon

Helt ukjent

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 4000 km²

≤ 20

Oppsummering

Endret (ny eller annen) kunnskap

Fylkesforekomster

Kjent
Antatt
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er hovedsakelig knyttet til dypvannskoraller. Den har en karakteristisk blå farge og kan derfor identifiseres fra bunnfotografier og video. Nyere observasjoner av arten fra rev på Hvaler, i Andfjorden og i Finnmark (Stjernsund) indikerer at arten er mer vanlig enn tidligere antatt. Det er mye usikkerhet knyttet til eldre observasjoner. Artens bestandsstatus er usikker, men ved vurderingen legges det vekt på at arten er hovedsakelig knyttet til korallrev og vil derfor være utsatt ved skader på revene. 

Hovedhabitat

 • Saltvannssystemer

Naturtyper

 • Marint  > Marine økoregioner
  • Norskehavet
  • Nordsjøen
  • Skagerrak
 • Marine systemer
  • Korallrev-bunn

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i marine miljø
  • Bunntråling
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Buhl Mortensen, Pål
 • Madsen, FJ. 1944. Octocorallia (Stolonifera – Telestacea, ...). The Danish Ingolf-Expedition. V (13): 65 pp.