Søk Rødliste Med rammer

DDAmylocorticium pedunculatum

hinnejodskinn

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Amylocorticium pedunculatum
DD
Sopp
NE

Oppsummering

Endret (ny eller annen) kunnskap

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Barksopp som er nedbryter (saprotrof) på død ved av gran, furu og boreale løvtrær, fortrinnsvis i skog med mye død ved. Sjelden, kjent fra 9 lokaliteter i Norge. Arten synes å ha vid økologi, er lite kjent, og status, trusselbilde og populasjonsutvikling uklar, men en sjelden art.

Hovedhabitat

  • Fastmarksskogsmark