Søk Rødliste Med rammer

VUAmphisbatis incongruella

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Amphisbatis incongruella
VU
Sommerfugler
B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii)
VU

Artsinformasjon

< 1 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 100 km²

< 500 km²

Ja, trolig

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Denne arten lever på røsslyng. Biotopen er lynghei og berg med vertsplanten. De norske lokalitetene ligger nær kysten. I Norge er arten kun påvist på tre lokaliteter på Hvaler i Østfold. Så sant området forblir åpent, og hyttebyggingen holdes i sjakk, vil ikke de norske forekomstene være truet. Samtidig er forekomstene sårbare fordi de er små. Mørketallet settes til 3. Arten rødlistes i kategorien VU (sårbar).

Hovedhabitat

 • Berg, ur og andre grunnjordsystemer
 • Kulturmark

Naturtyper

 • Berg, ur, grunnjordsystemer  > Åpen grunnlendt naturmark i lavlandet  > veldrenert  
  • kalkfattig grunnlendt mark
 • Kulturmark  > Kystlynghei
  • kalkfattig kysthei
 • Terrestrisk  > levende vedaktige planter  > bladverk og reproduktive deler
  • lyng, lianer og småbusker

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)
  • Utbygging/utvinning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • 2002 . Oecophoridae. Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland. 4:1
 • Lepidopteradatabasen
 • Palm, E. 1989. Nordeuropas Prydvinger (Lepidoptera: Oecophoridae)