Søk Rødliste Med rammer

NTAmphipauropus rhenanus

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Amphipauropus rhenanus
NT
Mangeføttinger
B2a(ii)
DD

Artsinformasjon

5 - 25 %

5 - 25 %

Helt ukjent

B-kriterie

< 10 km²

1

Oppsummering

Endret (ny eller annen) kunnskap

Fylkesforekomster

Kjent
Antatt
Antatt
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Sjelden i Norden og funnet kun tre ganger i Norge, alle på sandstrender:  Lomsesanden i Farsund (Vest-Agder), Sandø ved Tjøme og Sandeviga, Randaberg. De to siste lokalitetene er påvist av Arne Fjellberg 2009.

Hovedhabitat

 • Fjæresonesystemer
 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt kontinental seksjon
  • Overgangsseksjon
 • Fjæresonesystemer  > Mellomfast eller løs bunn  > Stein-, grus- og sandstrand
  • sand-forstrand
 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer
  • Sanddynemark
 • Terrestrisk  > finere uorganiske substrater på land  > fuktige substrater
  • sandsubstrater
 • Landskap
  • Strandflaten

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Boligbebyggelse/boligutbygging
   • Tidspunkt
    • Kun i fremtiden
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Masseuttak (leire, sand og grustak)
   • Tidspunkt
    • Kun i fremtiden
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Andersson, G., Djursvoll, P. & Ulf Scheller 2008. Katalog över Nordens mångfotingar Entomologisk Tidskrift 129: 173-190
 • Andersson, G., Meidell, B. A., Scheller, U., Winqvist, J.-Å., Osterkamp Madsen, M., Djursvoll, P., Budd, G. & Gärdenfors, U. 2005. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Mångfotingar Myriapoda. ArtDatabanken, SLU, Uppsala. 2: 285
 • Fjellberg, Arne
 • Scheller, U. 1998. The Pauropoda of Norway. Fauna Norvegica (ser. B). 45: 1-10