Søk Rødliste Med rammer

DDAmpharete vega

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Ampharete vega
DD
Leddormer
NE

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

Oppsummering

Endrete kriterier eller tilpasning til regler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

En arktisk art som er påvist på grensen til norsk sektor i åpent hav i Barentshavet. Dette er et lite undersøkt område og det er derfor ikke kjent noe nærmere om artens forekomst eller utbredelse i norske farvann. Det foreligger også et rapportert funn fra norsk sokkel utenfor Trøndelag, men dette er langt fra kjent utbredelsesområde og bør etterkontrolleres. Arten gis kategorien DD på grunn av usikkerhet om bestand og generelt lite kunnskap. 

Hovedhabitat

 • Saltvannssystemer

Naturtyper

 • Marint  > Vannmassetyper
  • Arktisk vann
 • Marint  > Marine økoregioner
  • Barentshavet
 • Marine systemer  > Løs bunn  > afotisk bunn
  • kontinuerlig oksygentilgang

Referanser

 • Holthe, T. 1986. Polychaeta Terebellomorpha. MIOS. 7: 1-194