Søk Rødliste Med rammer

VUAmanita friabilis

orefluesopp oreflugesopp

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Amanita friabilis
VU
Sopp
C2a(i)
VU

Artsinformasjon

5 - 25 %

5 - 25 %

Helt ukjent

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Danner mykorrhiza med gråor, sjelden svartor, mest i rik gråor-heggeskog på flommarker og lisider. 11 kjente lokaliteter. Mørketallsfaktor settes til 40 pga. lite undersøkt habitat. Det virkelige antallet lokaliteter antas å ikke overstige 400, noe som antas å tilsvare omtrent 8 000 individer. Rødlistes etter C2a(i) på grunnlag av totalbestand <10 000 ind., antatt pågående reduksjon i habitat og bestand, og små del-populasjoner.

Hovedhabitat

 • Flomsonesystemer
 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • Fastmarksskogsmark  > Fastmarksskogsmark  > frisk mark  > fuktmark
  • høgstaudeskog
   • Dominans  > Lauvtrær  > boreale lauvtrær
    • gråor
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Tresjiktsukssesjonsstilstand
    • gammelskog
    • eldre skog
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Tresjiktetetthet
    • skog med relativt høy tresjiktstetthet
    • skog med middels tresjiktstetthet
    • skog med lav tresjiktstetthet

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Vannløpsendring (flomhindring, kanalisering, utretting, moloer, terskler mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • En ubetydelig del av populasjonen påvirkes
   • Alvorlighetsgrad
    • Ubetydelig/ingen nedgang
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Treslagskifte
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Drenering (grøfting)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm