Søk Rødliste Med rammer

NTAllomelita pellucida

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Allomelita pellucida
NT
Krepsdyr
B1a(i,ii)
NT

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

B-kriterie

< 5000 km²

Ja

≤ 5

Fylkesforekomster

Antatt
Kjent
Antatt
Antatt
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

En brakkvannsart som er kjent fra Sør-Norge, Storbritannia og nord-Frankrike. I Norge er det bare ett sikkert funn fra typelokalitet som er Framvaren i Vest-Agder. Arten er rapport fra flere lokaliteter på strekningen Aust-Agder til Hordaland, men disse er usikre og bør etterkontrolleres. Framvaren er foreslått som verneområde på grunn av særpregede hydrografiske forhold. Det kan innebære at arten er sikret på denne lokaliteten. På andre mulige områder vil arten kunne være truet ved utbygginger i strandsonen og overgjødsling.

Hovedhabitat

 • Saltvannssystemer
 • Fjæresonesystemer

Naturtyper

 • Marint  > Vannmassetyper
  • Atlantisk vann
 • Marint  > Marine økoregioner
  • Nordsjøen
  • Skagerrak
 • Marint  > Fjord
  • lite ferskvannspåvirket
 • Fjæresonesystemer  > Mellomfast eller løs bunn  > Stein-, grus- og sandstrand
  • sand-forstrand
 • Marint  > uorganisk substrat  > bløtbunn
  • grusbunn

Referanser

 • Vader, Wim