Søk Rødliste Med rammer

VUAlkmaria romijni

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Alkmaria romijni
VU
Leddormer
B2a(ii)b(iii)
VU

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

B-kriterie

< 500 km²

≤ 10

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

En brakkvannsart som er kjent fra bare en lokalitet i Norge (Øra ved Fredrikstad). Trolig kan arten finnes i andre grunne brakkvannsområder i nærliggende områder. Mørketall er derfor satt til 10. Brakkvannsområder er utsatt for forringelse av kvalitet og areal av habitaet (mudring og utbygging i grunne områder) og eutrofiering. Arten har yngelpleie, og lite potensiale for spredning. Nærmeste kjente lokalitet er Ringkøbingfjord i Danmark og det er derfor liten sannsynlighet for nyrekruttering fra bestander i naboland. 

Hovedhabitat

 • Saltvannssystemer

Naturtyper

 • Marint  > Marine økoregioner
  • Skagerrak
 • Marint  > Fjord
  • sterkt ferskvannspåvirket
 • Marint
  • Marint delta
 • Marine systemer  > Løs bunn  > eufotisk bunn
  • brakvannsbunn uten etablert vegetasjon
 • Marine systemer  > Mellomfast  bunn  > eufotisk bunn
  • bløt mellomfast bunn i brakkvann
 • Marint  > uorganisk substrat  > bløtbunn
  • silt- og leirbunn

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i marine miljø
  • Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen (inkl. moloer og havneanlegg)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Åpning av innløp til poller
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Forurensing  > I vann
  • Næringssalter og organiske næringstoffer
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Holthe, T. 1986. Polychaeta Terebellomorpha. MIOS. 7: 1-194
 • http://www.marlin.ac.uk/species
 • http://www.tmbl.gu.se