Søk Rødliste Med rammer

DDAlitta succinea

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Alitta succinea
DD
Leddormer

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

Oppsummering

Arten nyoppdaget eller nybeskrevet for landet

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Det er gjort ett dokumentert funn i indre Oslofjord (1989). Arten er vanlig i langs den svenske vestkysten og i Danmark. Der finnes arten i littoralsonen i sand- og bløtbunn, ofte sammen med Alitta virens og Hediste diversicolor. Habitatet er lite undersøkt i Norge. Det er usikkerhet om utbredelse og bestand for arten i Norge, og av den grunn settes arten til DD.

Hovedhabitat

 • Saltvannssystemer

Naturtyper

 • Marint  > Vannmassetyper
  • Kystvann
 • Marint  > Marine økoregioner
  • Skagerrak
 • Marint  > Fjord
  • lite ferskvannspåvirket
 • Marine systemer  > Løs bunn
  • eufotisk bunn
 • Marint  > uorganisk substrat  > bløtbunn
  • sandbunn

Referanser

 • Abbiati, M. 1990. New record of Neanthes succinea (Frey & Leuckart, 1847) (Polychaeta, Nereididae) for the Norwegian fauna Atti Della Società Toscana Di Scienze Naturali, Memorie Serie B 97: 295-300