Søk Rødliste Med rammer

VUAcrolepiopsis betulella

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Acrolepiopsis betulella
VU
Sommerfugler
B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii)
VU

Artsinformasjon

5 - 25 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 100 km²

< 500 km²

Ja, trolig

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Denne arten lever på ramsløk. Så langt er den funnet på to lokaliteter i Hordaland. Arten har vært ettersøkt på flere andre ramsløk-lokaliteter uten å bli funnet. Habitatet er åpen skog på moldrik jord. Treslagskifte til gran som fører til utskygging av vertsplanten, er en trussel. I bergensområdet er utbygging også en trussel. Vi setter mørketallet til 10. Arten rødlistes i kategorien VU (sårbar).

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark
   • Dominans  > Lauvtrær
    • edellauvtrær
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog
    • Tetthetsreduksjon i skogbestand
 • Terrestrisk  > levende planter
  • enfrøbladete

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Skogplanting
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Agassiz, D.J.L. 1996. Yponomeutidae. The Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland. 3
 • Lepidopteradatabasen
 • Svensson, I. 1993. Fjärilkalender. Eget forlag. 124