Søk Rødliste Med rammer

Fugl (Svalbard)

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

4670

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Accipiter gentilis hønsehauk NT C1 S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Actitis hypoleucos strandsnipe NT A2a L V A UNo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Alca torda alke EN D1 M A In Kjent Kjent Fugl (Svalbard)
Alca torda alke VU° A2b M Ky SA Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Anas acuta stjertand NT C1; D1 L V UNo Antatt Antatt Kjent Kjent Kjent Antatt Kjent Antatt Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Anas clypeata skjeand NT° D1 L V PåH UNo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Antatt Fugl (Norge)
Anas querquedula knekkand EN D1 L V PåH UNo Antatt Kjent Kjent Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Kjent Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Fugl (Norge)
Anas strepera snadderand NT° D1 L V PåH UNo Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Anelosimus vittatus VU B2a(i,ii)b(iii) S PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Kjent Kjent Antatt Kjent Antatt Antatt Edderkoppdyr
Anser erythropus dverggås CR D1 L V A MF UNo Kjent Fugl (Norge)
Anser fabalis sædgås VU D1 L V MF UNo Kjent Antatt Antatt Kjent Fugl (Norge)
Apus apus tårnseiler NT A2a Å K Ko UNo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Arenaria interpres steinvender NT° D1 A In Kjent Fugl (Svalbard)
Aythya marila bergand VU C1 L A TM UNo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Ballus chalybeius NT B1a((i))b(iii) S PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Kjent Kjent Antatt Antatt Kjent Antatt Edderkoppdyr
Branta bernicla ringgås NT D1 A In Kjent Fugl (Svalbard)
Calidris alba sandløper VU° D1 A In Kjent Fugl (Svalbard)
Calidris alpina myrsnipe NT° D1 A In Kjent Fugl (Svalbard)
Calidris canutus polarsnipe EN° D1 A In Kjent Fugl (Svalbard)
Cepphus grylle teist VU A2a M F Ky FA MF Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Charadrius dubius dverglo NT° D1 L Ko MF PåH UNo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Charadrius hiaticula sandlo NT° D1 A In Kjent Fugl (Svalbard)
Cheiracanthium oncognathum VU B1a(i,ii)b(iii) S Ko PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Edderkoppdyr
Chroicocephalus ridibundus hettemåke NT A2a L V MF UNo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Circus aeruginosus sivhauk VU° D1 L V MF UNo Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Circus cyaneus myrhauk VU D1 S A MF UNo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Columba livia klippedue RE Fugl (Norge)
Coturnix coturnix vaktel NT° D1 Å K PåH UNo Antatt Antatt Kjent Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Kjent Kjent Antatt Antatt Fugl (Norge)
Dipoena inornata VU B1a(i,ii)b(iii)+2a(i,ii)b(iii) K SA PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Kjent Edderkoppdyr
Dipoena melanogaster EN B2a(ii)b(iii) S K PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Antatt Edderkoppdyr
Dipoena torva VU B2a(i,ii)b(ii) S Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Antatt Antatt Antatt Kjent Edderkoppdyr
Enoplognatha thoracica EN B2a(i,ii)b(iii) S K PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Falco rusticolus jaktfalk NT D1 A MF Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Falco subbuteo lerkefalk VU° D1 V S UNo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Fratercula arctica lunde VU A2b M Ky SA TM Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Fulmarus glacialis havhest NT° A2a; C1 M Ky SA Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Gallinago media dobbeltbekkasin NT B2b(ii,iii,iv) V A Kl PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Antatt Fugl (Norge)
Gavia adamsii gulnebblom NT D1 M UNo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Gavia arctica storlom NT C1 L MF PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Hygrolycosa rubrofasciata VU D2 V S PåH Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Hyptiotes paradoxsus trekantspinner VU B2a(i,ii)b(iii) S PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Antatt Kjent Kjent Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Larus canus fiskemåke NT A2bc M L Ko SA MF Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Larus hyperboreus polarmåke NT A2be M F A SA Fo Kjent Fugl (Svalbard)
Limicola falcinellus fjellmyrløper NT° C1 V PåH UNo Kjent Kjent Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Limosa limosa svarthalespove EN D1 V Ky K UNo Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Marpissa muscosa VU B1a(i,ii)b(iii)+2a(i,ii)b(iii) S PåH Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Kjent Antatt Edderkoppdyr
Melanitta fusca sjøorre NT D1 L A MF TM Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Melanitta nigra svartand NT A2a L MF Ukj Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Mergellus albellus lappfiskand VU° D1 L UNo Kjent Kjent Fugl (Norge)
Myrmarachne formicaria VU D2 Fl K PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Edderkoppdyr
Numenius arquata storspove NT C1 Ky Å K PåH UNo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Oceanodroma leucorhoa stormsvale NT° D1 M Ky Ukj Kjent Kjent Fugl (Norge)
Oxyopes ramosus lynggaupeedderkopp VU D2 V K SA PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Pagophila eburnea ismåke VU D1 M A Fo Kl Kjent Fugl (Svalbard)
Pandion haliaetus fiskeørn NT° D1 L V S MF UNo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Pardosa lasciva VU D2 S PåH Antatt Kjent Edderkoppdyr
Pardosa schenkeli VU D2 S PåH Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Edderkoppdyr
Pellenes tripuncatus VU D2 Fl K SA PåH Kjent Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Perdix perdix rapphøne RE V K Fugl (Norge)
Pernis apivorus vepsevåk VU A2bc S MF PåH UNo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Phalaropus fulicarius polarsvømmesnipe NT D1 A In Kjent Fugl (Svalbard)
Phalaropus lobatus svømmesnipe VU° D1 A In Kjent Fugl (Svalbard)
Philodromus histrio VU D2 K SA PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Edderkoppdyr
Philodromus rufus VU D2 S PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Philomachus pugnax brushane VU A2a V UNo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Phlegra fasciata NT B1a((i))b(iii) Ky SA PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Antatt Kjent Antatt Edderkoppdyr
Pirata insularis VU D2 V PåH Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Pirata piscatorius VU D2 V PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Edderkoppdyr
Pirata uliginosus NT B2a(i,ii)b(iii) V PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Pluvialis apricaria heilo EN° D1 A In Fugl (Svalbard)
Podiceps cristatus toppdykker NT° D1 L UNo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Polysticta stelleri stellerand VU C1 M Fo UNo Kjent Fugl (Norge)
Rissa tridactyla krykkje NT A2b M A Ukj Kjent Kjent Fugl (Svalbard)
Rissa tridactyla krykkje EN A2b M Ky Ko SA MF Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Salticus zebraneus NT B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii) S K PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Kjent Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Simitidion simile VU B2a(i,ii)b(iii) K SA PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Sitticus distinguendus VU B2a(i,ii)b(iii) Ky SA PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Kjent Antatt Edderkoppdyr
Sitticus inexpectus DD Ky SA PåH Edderkoppdyr
Sitticus saltator NT B2a((i))b(iii) Ky Ko PåH Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Somateria spectabilis praktærfugl NT D1 M F A In Kjent Fugl (Svalbard)
Stercorarius longicaudus fjelljo VU° D1 A In Kjent Fugl (Svalbard)
Stercorarius parasiticus tyvjo NT C1 M Ky SA UNo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Sterna hirundo makrellterne VU° A2bc M Ky SA MF Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Streptopelia decaocto tyrkerdue VU C1 K Na Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Tachybaptus ruficollis dvergdykker NT° D1 L UNo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Talavera aequipes VU D2 Ky K Ko SA PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Tetragnatha striata VU D2 V PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Thanatus arcticus VU D2 S PåH Antatt Kjent Edderkoppdyr
Thanatus arenarius VU B2a(i,ii)b(iii) Ky SA PåH Kjent Kjent Antatt Kjent Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Edderkoppdyr
Thanatus atratus VU D2 K Ko SA PåH Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Edderkoppdyr
Theridion montanum VU D2 S PåH Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Titanoeca nivalis toprikket ullspinnedderkopp VU D2 I B Ko PåH Antatt Kjent Edderkoppdyr
Uria aalge lomvi VU A2b M A Ukj Kjent Kjent Fugl (Svalbard)
Uria aalge lomvi CR A2ab M Ky SA TM Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Uria lomvia polarlomvi VU° C1 M Ky SA Kjent Kjent Fugl (Norge)
Uria lomvia polarlomvi NT A2a M A Ukj Kjent Kjent Fugl (Svalbard)
Vanellus vanellus vipe NT A2ac V Å K PåH UNo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Xema sabini sabinemåke EN° D1 M F A Ukj Kjent Fugl (Svalbard)
Xysticus albidus VU D2 Å K SA PåH Antatt Kjent Edderkoppdyr
Xysticus kochi NT B2a(i,ii)b(iii) K Ko PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Kjent Antatt Antatt Edderkoppdyr
Neste