Søk Rødliste Med rammer

Edderkoppdyr

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

106

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Aculepeira ceropegia VU D2 K SA PåH Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Agelenatea redii VU D2 K PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Edderkoppdyr
Agyneta fuscipalpus DD Å K SA PåH Edderkoppdyr
Allochernes wideri råteskorpion EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) S PåH Kjent Edderkoppdyr
Alopecosa barbipes EN B1a(i)b(ii,iii,iv)+2a(i)b(ii,iii,iv) Ky PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Edderkoppdyr
Alopecosa cuneata NT D2 Å K SA PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Edderkoppdyr
Alopecosa fabrilis VU D2 K PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Edderkoppdyr
Alopecosa inquilina NT D2 S PåH Kjent Kjent Kjent Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Kjent Antatt Edderkoppdyr
Alopecosa trabalis NT D2 S Å PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Anelosimus vittatus VU B2a(i,ii)b(iii) S PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Kjent Kjent Antatt Kjent Antatt Antatt Edderkoppdyr
Apostenus fuscus NT B1a(i,ii)b(iii)+2a(i,ii)b(iii) S PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Kjent Antatt Kjent Antatt Antatt Edderkoppdyr
Araneus alsine NT B2a(i,ii)b(iii) S Ko PåH Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Edderkoppdyr
Araneus angulatus NT A2c; B2a(i,ii)b(iii) S PåH Kjent Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Edderkoppdyr
Araneus saevus NT A2c; B2a(i,ii)b(iii) S PåH Antatt Kjent Kjent Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Edderkoppdyr
Archaeodictyna consecuta VU D2 Antatt Antatt Kjent Edderkoppdyr
Arctobius agelenoides VU D2 I S SA PåH Antatt Kjent Edderkoppdyr
Arctosa cinerea stor elvebreddedderkopp EN B2a(i)b(iii) Fl SA PåH Kjent Kjent Kjent Edderkoppdyr
Arctosa leopardus VU D2 V Fl PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Arctosa lutetiana VU D2 Å K Ko PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Kjent Edderkoppdyr
Arctosa perita VU B1a(i,ii)b(iii)+2a(i,ii)b(iii) F SA PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Kjent Kjent Edderkoppdyr
Arctosa stigmosa EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) Fl PåH Antatt Kjent Antatt Edderkoppdyr
Argenna subnigra VU D2 Ky Å K SA PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Ballus chalybeius NT B1a((i))b(iii) S PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Kjent Kjent Antatt Antatt Kjent Antatt Edderkoppdyr
Caviphantes saxetorum EN B2a(i,ii)b(iii) Fl PåH Kjent Antatt Edderkoppdyr
Centromerus pabulator VU D2 K PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Cheiracanthium oncognathum VU B1a(i,ii)b(iii) S Ko PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Edderkoppdyr
Cheiridium museorum dvergskorpion VU B2a((i))b(ii,iii) S Ko PåH Kjent Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Cicurina cicur NT D2 S PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Clubiona diversa VU D2 Ky Å Ko PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Clubiona kulczynskii VU D2 S PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Dendrochernes cyrneus barkskorpion VU B2a((i))b(iii) S PåH Antatt Kjent Kjent Edderkoppdyr
Dictyna latens VU D2 K PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Dinocheirus panzeri reirskorpion NT B2b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Edderkoppdyr
Dipoena inornata VU B1a(i,ii)b(iii)+2a(i,ii)b(iii) K SA PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Kjent Edderkoppdyr
Dipoena melanogaster EN B2a(ii)b(iii) S K PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Antatt Edderkoppdyr
Dipoena torva VU B2a(i,ii)b(ii) S Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Antatt Antatt Antatt Kjent Edderkoppdyr
Drassyllus pumilus VU D2 Å K SA PåH Antatt Kjent Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Echemus angustifrons VU D2 K PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Enoplognatha thoracica EN B2a(i,ii)b(iii) S K PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Entelecara flavipes VU D2 S Å SA PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Gibbaranea bituberculata VU D2 S Å Ko SA PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Kjent Edderkoppdyr
Gnaphosa orites NT D2 V PåH Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Edderkoppdyr
Gonatium paradoxum VU D2 Å K Ko SA PåH Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Haplodrassus minor CR B2a(i,ii)b(iii) F PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Hygrolycosa rubrofasciata VU D2 V S PåH Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Hypomma cornutum NT D2 S PåH Kjent Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Hyptiotes paradoxsus trekantspinner skogtrekantspinner VU B2a(i,ii)b(iii) S PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Antatt Kjent Kjent Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Lamprochernes chyzeri ospeskorpion NT B2b(ii) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Antatt Kjent Edderkoppdyr
Lasiargus hirsutus VU D2 S Ko PåH Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Mangora acalypha NT B1a(i,ii)b(iii)+2a(i,ii)b(iii) K Ko SA PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Antatt Edderkoppdyr
Maro lehtineni VU D2 V PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Edderkoppdyr
Maro lepidus NT B2a(i,ii)b(iii) V SA PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Marpissa muscosa VU B1a(i,ii)b(iii)+2a(i,ii)b(iii) S PåH Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Kjent Antatt Edderkoppdyr
Myrmarachne formicaria VU D2 Fl K PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Edderkoppdyr
Opilio parietinus murvevkjerring VU B2a(ii)b(iv,v) Ko FA Kjent Kjent Edderkoppdyr
Oxyopes ramosus lynggaupeedderkopp VU D2 V K SA PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Pardosa lasciva VU D2 S PåH Antatt Kjent Edderkoppdyr
Pardosa schenkeli VU D2 S PåH Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Edderkoppdyr
Pelecopsis parallela VU D2 Fl K SA PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Antatt Kjent Antatt Antatt Edderkoppdyr
Pellenes tripuncatus VU D2 Fl K SA PåH Kjent Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Philodromus histrio VU D2 K SA PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Edderkoppdyr
Philodromus rufus VU D2 S PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Phlegra fasciata NT B1a((i))b(iii) Ky SA PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Antatt Kjent Antatt Edderkoppdyr
Phrurolithus minimus VU D2 K SA PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Pirata insularis VU D2 V PåH Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Pirata piscatorius VU D2 V PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Edderkoppdyr
Pirata uliginosus NT B2a(i,ii)b(iii) V PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Saaristoa firma VU B2a(i,ii)b(iii) S PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Antatt Edderkoppdyr
Salticus zebraneus NT B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii) S K PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Kjent Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Satilatlas britteni VU D2 V PåH Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Edderkoppdyr
Scotinotylus clavatus VU D2 A SA PåH Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Scotophaeus blackwalli VU A2c; D2 Ko PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Edderkoppdyr
Scotophaeus quadripunctatus VU A2c; D2 Ko PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Silometopus ambiguus NT B2a(i,ii)b(iii) Ky PåH Antatt Kjent Kjent Edderkoppdyr
Silometopus incurvatus NT B2a(ii)b(iii) K SA PåH Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Edderkoppdyr
Simitidion simile VU B2a(i,ii)b(iii) K SA PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Singa nitidula VU D2 Fl PåH Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Edderkoppdyr
Sitticus distinguendus VU B2a(i,ii)b(iii) Ky SA PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Kjent Antatt Edderkoppdyr
Sitticus inexpectus DD Ky SA PåH Edderkoppdyr
Sitticus saltator NT B2a((i))b(iii) Ky Ko PåH Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Syedra gracilis EN B2a(i,ii)b(iii) K SA PåH Kjent Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Talavera aequipes VU D2 Ky K Ko SA PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Tetragnatha striata VU D2 V PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Thanatus arcticus VU D2 S PåH Antatt Kjent Edderkoppdyr
Thanatus arenarius VU B2a(i,ii)b(iii) Ky SA PåH Kjent Kjent Antatt Kjent Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Edderkoppdyr
Thanatus atratus VU D2 K Ko SA PåH Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Edderkoppdyr
Theridion montanum VU D2 S PåH Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Titanoeca nivalis toprikket ullspinnedderkopp toprikket steinedderkopp VU D2 I B Ko PåH Antatt Kjent Edderkoppdyr
Tmeticus affinis VU D2 V PåH Antatt Antatt Kjent Antatt Kjent Edderkoppdyr
Trichoncus vasconicus VU B2a(i,ii)b(iii) K SA PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Trogulus tricarinatus flatvevkjerring DD S Ko PåH Kjent Edderkoppdyr
Troxochrota scabra NT B2a(i,ii)b(iii) S PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Troxochrus nasutus NT B1a(i,ii)b(iii)+2a(i,ii)b(iii) S PåH Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Edderkoppdyr
Typhochrestus sylviae VU D2 S PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Edderkoppdyr
Xysticus albidus VU D2 Å K SA PåH Antatt Kjent Edderkoppdyr
Xysticus kochi NT B2a(i,ii)b(iii) K Ko PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Kjent Antatt Antatt Edderkoppdyr
Xysticus luctator VU D2 S PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Edderkoppdyr
Zelotes electus VU D2 Ky K PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Edderkoppdyr
Zelotes longipes VU D2 K PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Zelotes puritanus VU D2 S K PåH Antatt Antatt Kjent Antatt Edderkoppdyr
Neste