Søk Rødliste Med rammer

Biller

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

829

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Aderus populneus NT B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Biller
Agrilus betuleti bjørkepraktbille NT B2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Biller
Agrilus biguttatus toflekkpraktbille EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) S PåH Kjent Kjent Biller
Agrilus cyanescens vivendelpraktbille DD K Antatt Biller
Agrilus laticornis kam-praktbille NT B1a(i)+2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Biller
Agrilus olivicolor hasselpraktbille EN B1a(i)b(ii,iii)+2a(i)b(ii,iii) S PåH Kjent Biller
Agrilus paludicola fjellpraktbille NT B2a(i) A Kl Antatt Biller
Agrilus pratensis poppelpraktbille VU B2a((i))b(ii,iii) S PåH Kjent Biller
Ancistronycha violacea VU B2a((i))b(i,ii,iii) S K Ukj PåH Kjent Antatt Kjent Kjent Biller
Anitys rubens EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Biller
Anthicus bimaculatus EN B1a(i,ii)b(iii)+2a(i,ii)b(iii) Fl PåH Antatt Biller
Anthicus sellatus VU B1a(ii)b(ii,iii)+2a(ii)b(ii,iii) Ky Fl PåH Kjent Antatt Kjent Antatt Biller
Anthribus scapularis VU B2a((i))b(iii) V Ky PåH Antatt Antatt Kjent Biller
Arctobyrrhus dovrensis NT B2b(iii) Fl PåH Kjent Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Biller
Aspidapion radiolus VU B2a((i))b(iii) K Ko PåH Antatt Antatt Kjent Antatt Biller
Bembidion argenteolum VU B2a((i))b(i,ii) Fl MF PåH Kjent Kjent Antatt Kjent Kjent Biller
Bembidion dauricum VU B2a((i))b(iii) B Fo PåH Kjent Antatt Biller
Bembidion lapponicum NT B2b(i,ii,iii) Fl PåH Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Biller
Bembidion litorale EN B2a(i)b(i,ii,iii) Fl PåH Antatt Kjent Antatt Kjent Kjent Biller
Bembidion mckinleyi NT B2b(iii) Fl PåH Antatt Kjent Kjent Biller
Bembidion nigricorne VU B2a((i))b(ii) S K Ko PåH Kjent Biller
Bembidion pallidipenne NT B2b(iii) F PåH Fo Kjent Kjent Kjent Biller
Bembidion semipunctatum NT B2b(iii) Fl PåH Antatt Kjent Kjent Kjent Antatt Kjent Kjent Kjent Biller
Bembidion stephensi NT B2b(i,ii) Fl B PåH Kjent Kjent Kjent Biller
Bembidion yukonum NT B2b(iii) B Ko Kl PåH Kjent Kjent Biller
Biphyllus lunatus RE S PåH Biller
Bothrideres bipunctatus RE S PåH Biller
Buprestis haemorrhoidalis grønnpraktbille bronsjepraktbille EN B2a(i)b(ii,iii) S PåH Antatt Biller
Buprestis novemmaculata niflekkpraktbille EN B1a(i,ii)b(iii)+2a(i,ii)b(iii) S PåH Kjent Biller
Cacotemnus thomsoni NT B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Antatt Kjent Kjent Biller
Calosoma inquisitor larvedreper NT B2c(v) S PåH Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Kjent Biller
Cantharis nigra NT B1b(iii)+2b(iii); D2 V PåH Kjent Antatt Kjent Biller
Carabus arcensis NT B2a((i))b(iii) Ky S K PåH Kjent Kjent Antatt Kjent Kjent Antatt Antatt Kjent Antatt Biller
Carabus cancellatus NT A2c; B2a((i))b(i,ii,iii) S K Ko Fo PåH Kjent Kjent Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Biller
Carabus clathratus EN B2a(i)b(ii,iii) Fl PåH Fo Kjent Kjent Antatt Biller
Carabus convexus RE K Ko Fo PåH Biller
Carabus nitens NT A2c V Ky K Ukj PåH Fo Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Antatt Kjent Kjent Kjent Antatt Antatt Biller
Ceratapion penetrans CR B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) B K PåH Kjent Biller
Chalcophora mariana furupraktbille CR B1a(i)b(ii,iii)+2a(i)b(ii,iii) S PåH Kjent Biller
Choragus horni NT B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Biller
Cicindela hybrida VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) Fl Ko PåH Kjent Kjent Biller
Cicindela maritima elvesandjeger EN B2a(i)b(ii,iii); C1+2a(i) Fl FA MF PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Biller
Cordicollis gracilis VU B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii) Ky PåH Antatt Kjent Kjent Biller
Cordicollis instabilis VU B2a((i))b(iii) Ky PåH Kjent Kjent Biller
Cyanapion columbinum NT B2a(i); D2 B K PåH Kjent Biller
Diacheila polita NT D2 V A Fo Kl Kjent Biller
Dicerca aenea keiserpraktbille CR B2a(i)b(iii) S PåH Kjent Biller
Dicerca furcata stjertpraktbille EN B2a(i)b(iii) S PåH Kjent Biller
Dicerca moesta kobberpraktbille VU B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Biller
Diplapion confluens EN B2a(i)b(i,ii,iii) B Å K Ko PåH Fo Antatt Antatt Biller
Diplapion stolidum EN B2a(i)b(iii) K PåH Antatt Biller
Dorcatoma flavicornis EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Biller
Dorcatoma robusta NT B2a(i) S PåH Kjent Kjent Biller
Dyschirius angustatus NT B2a((i))b(iii) Fl Ko PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Biller
Dyschirius impunctipennis RE Ky Fo PåH Biller
Dyschirius obscurus NT D2 F Ky MF PåH Fo Kjent Biller
Dyschirius salinus NT B2b(iii) F PåH Fo Kjent Kjent Kjent Antatt Kjent Biller
Elaphrus uliginosus EN B2a(i)b(ii,iii) F V K PåH Fo Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Biller
Enedreytes sepicola VU B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Kjent Biller
Euglenes oculatus NT B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) S PåH Kjent Kjent Antatt Kjent Kjent Kjent Biller
Euglenes pygmaeus NT B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Biller
Eutrichapion melancholicum NT B2a(i); D2 B K PåH Kjent Biller
Gastrallus immarginatus EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) S PåH Kjent Kjent Biller
Holotrichapion aethiops VU B2a((i))b(i,ii,iii) K Fo Kjent Kjent Biller
Lamprodila rutilans lindepraktbille CR B1a(i)b(ii,iii)+2a(i)b(ii,iii) S PåH Kjent Biller
Lyctus linearis eikesplintbille EN B2a(i)b(iii) S PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Biller
Malthinus balteatus VU B1a((i))b(ii,iii)+2a((i))b(ii,iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Biller
Malthinus seriepunctatus VU B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Kjent Biller
Melanapion minimum VU B2a((i))b(iii) Ky PåH Kjent Antatt Antatt Biller
Melanophila acuminata sotpraktbille VU° B2b(iii)c(iii) S PåH Kjent Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Kjent Antatt Biller
Microbregma emarginatum EN B2a(i)b(iii) S PåH Antatt Biller
Nebria livida RE F Fl PåH Fo Biller
Notiophilus aestuans NT B2b(iii) Ky Å K Ko PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Biller
Ocys quinquestriatus EN B2a(i)b(ii,iii) Ko PåH Antatt Kjent Biller
Ocys tachysoides VU B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii) S PåH Kjent Biller
Omphalapion laevigatum RE K PåH Biller
Perileptus areolatus NT B2b(iii) Fl PåH Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Kjent Biller
Platyrhinus resinosus NT B2a((i))b(iii) S PåH Antatt Antatt Kjent Kjent Antatt Kjent Biller
Pogonus luridipennis CR B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) F PåH Fo Kjent Biller
Porcinolus murinus VU B2a((i))b(iii) B K PåH Kjent Antatt Biller
Protapion interjectum NT B2b(iii) K PåH Kjent Kjent Biller
Protapion varipes VU B2a((i))b(ii,iii) K Fo PåH Kjent Biller
Pseudanidorus pentatomus NT B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Antatt Kjent Kjent Biller
Ptinus dubius NT B2a((i))b(ii) S PåH Kjent Kjent Kjent Antatt Kjent Biller
Ptinus podolicus EN B2a(i)b(ii) S PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Biller
Ptinus sexpunctatus EN B2a(i)b(ii,iii) S PåH Antatt Antatt Biller
Simplocaria elongata NT D2 A Fo Kl Kjent Biller
Squamapion vicinum RE V K PåH Biller
Stagetus borealis NT B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Biller
Stenopterapion tenue DD Å K PåH Kjent Biller
Stephanopachys linearis furuhettebille EN B2a(i)b(i,ii,iii) S PåH Antatt Kjent Biller
Stephanopachys substriatus granhettebille CR B2a(i)b(i,ii,iii) S PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Biller
Trachys scrobiculata korsknappraktbille EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) B K PåH Kjent Biller
Trachys troglodytes rødknappraktbille EN B2a(i)b(iii) K PåH Kjent Kjent Biller
Trechus fulvus VU B2a((i))b(iii) F PåH Fo Antatt Kjent Biller
Trechus rivularis NT B2b(iii) S PåH Kjent Antatt Kjent Kjent Biller
Tropideres dorsalis VU B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Antatt Kjent Biller
Xyletinus laticollis RE Ky PåH Biller
Xyletinus longitarsis VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Biller
Xyletinus pectinatus EN B2a(i)b(iii) S PåH Antatt Kjent Antatt Biller
Neste